Ziedot

********************

Aicinām ziedot Sv. Alberta draudzes iekštelpu, fasādes ārsienu, jumta, logu un durvju remontam

Par līdzekļu izmantošanu 2016. gadā:

Līdz šim mūsu draudzē tika vākti līdzekļi baznīcas ārsienu atjaunošanai un krāsošanai, bet pēc būvspeciālistu ieteikuma bija jānomaina daļa mūsu baznīcas jumta pārseguma.
Fasādes remontu 2016. gadā sākām ar augšējām notekcaurulēm, pēc tam turpinot ar sienas remontu un noslēdzot ar pilnīgu jumta nomaiņu baznīcas labajā pusē (skatoties no fasādes priekšpuses).
Šo remontu mums daļēji finansēja Rīgas Domes īpašuma departaments, par ko mēs esam pateicīgi.

Par līdzekļu izmantošanu 2017. gadā:

Šajā gadā tika veikts kreisās puses fasādes remontu, tāpat daļējs baznīcas iekštelpu remonts. Tika atjaunoti un nokrāsoti baznīcas lūgšanu soli. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā tika apstiprināts baznīcas logu, durvju restaurācijas un nomaiņas arhitektoniskais projekts. Tieka meklēta finansiāla palīdzība no valsts institūcijām.

Par līdzekļu izmantošanu 2018. gadā:

Šajā gadā mēs izmantosim ziedojumus – baznīcas iekštelpu remontam, altāriem, (rudens, ziemas un pavasara periodā), baznīcas fasādei no priekšpuses, jumta krāsošanai, dažu baznīcas logu nomaiņai (finansē Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija), tāpat gāzes pievada izbūvēšana baznīcas iekšējai apkurei, kapelas iekārtošanai – Sv. Franciska altāris.

Paldies visiem, kuri vēlas iesaistīties ar lūgšanām un labiem darbiem, lai palīdzētu draudzei, tās cilvēciskās, garīgās un ticības dzīves augšanā. Tāpat pateicos visiem, kuri finansiāli palīdz baznīcas ēku uzturēšanā un remontdarbos. Aicinu draudzes ticīgos nebaidīties izmantot valsts sniegto finansiālu atbalstu nodokļu atvieglojumu veidā, maksājot uz mūsu draudzes kontu.

Draudzes prāvests Krišjānis Dambergs

Ziedojumu var pārskaitīt uz mūsu draudzes kontu:
Saņēmējs: RĪGAS SVĒTĀ ALBERTA ROMAS KATOĻU DRAUDZE
Saņēmēja reģ. Nr.: 90000083961
Banka: Luminor Bank AS, Āgenskalna filiāle
Bankas SWIFT kods: RIKO LV 2X
Konta Nr.: LV04RIKO0002013041712
Mērķis: Ziedojums baznīcas remontam.

Saņemot nodokļu atlaidi var norādīt mērķi: Ziedojums sabiedriskā labuma darbībai.

Ziedojumu var arī nodot draudzes kancelejā.
Pateicamies jau iepriekš jums par ziedotajiem līdzekļiem!
Draudzes prāvests Krišjānis Dambergs

********************

Ziedo saņemot valsts finansiālu atvieglojumu

Rīgas Sv. Alberta draudzei ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss divās jomās – labdarība un kultūra. Piešķirtais sabiedriskā labuma organizācijas statuss nozīmē, ka valsts sniedz finansiālu atbalstu nodokļu atvieglojumu veidā. Tāpēc katram, kas ziedo draudzes dievnama uzturēšanai, pienākas ienākuma nodokļa atlaide. Šajās divās jomās pilnveidojamies un sadarbojamies ar dažādām draudzes grupām. Labdarībā, savu iespēju robežās, mēs redzam nepieciešamību rūpēties par draudzes nabadzīgiem, trūkumcietējiem un vientuļajiem. Liela draudzes daļa ir vecāka gājuma un pensijas gadu cilvēki. Sv. Alberta baznīca, kā ēka pieder Romas katoļu baznīcai un ir arhitektūras piemineklis, bet tajā esošās ērģeles – valsts nozīmes mākslas piemineklis, tāpēc kultūras jomā draudzei ir jārūpējas par to uzturēšanu un atjaunošanu. Tam ir nepieciešams finansiāls at-balsts, jo pašai draudzei pietiekošu līdzekļu visu darbu veikšanai nav. Mums piešķirtais sabiedriskā labuma organizācijas statuss nozīmē, ka valsts sniedz finansiālu atbalstu nodokļu atvieglojumu veidā.

Draudzes prāvests Krišjānis Dambergs

Vairāk par sabiedriskā labuma statusu ir iespējams uzzināt VID mājaslapā