Laulības sakraments

Laulības sakramenta žēlastība ir domāta laulāto – vīrieša un sievietes mīlestības pilnveidošanai, viņu nešķiramās vienības stiprināšanai. Šīs žēlastības avots ir Jēzus Kristus. 

Laulība ir sakraments, kurā Dievs svētī vīrieti un sievieti, dodot viņiem tiesības laulāto kopdzīvei, kā arī žēlastības, kas palīdz veikt laulāto pienākumus. Priesteris vai diakons Baznīcas vārdā pieņem laulāto piekrišanu un sniedz tiem Baznīcas svētību.

Laulība tiek noslēgta vismaz divu liecinieku klātbūtnē. Laulības pamatā ir laulības slēdzēju savstarpējā piekrišana, tas ir, vēlēšanās sevi dāvāt viens otram pilnīgi un galīgi, ar mērķi dzīvot uzticībā un auglīgā mīlestības derībā.

Atbildot uz priestera jautājumiem, līgavainis un līgava apliecina, ka laulībā dodas pēc pašu vēlēšanās un ir gatavi uzņemties laulāto pienākumus. Pēc tam priesteris tiem saka priekšā laulības zvēresta vārdus, ko laulājamie atkārto. Tāda ir laulības rita būtība. Laulība var tikt noslēgta Svētās Mises laikā vai ārpus tās.

Derīgi noslēgta laulība ir nešķirama. Katoļticīgie, kas apprecas vai dzīvo kopā, nenoslēdzot Laulības derību Baznīcas priekšā, atrodas smaga grēka stāvoklī, jo nevar saņemt grēku piedošanu un pieņemt citus Baznīcas sakramentus.

Lai svinētu Laulības sakramentu Dieva žēlastības stāvoklī, nākamiem laulātajiem draugiem tam ir laicīgi jāsagatavojas – jābūt saņemtiem Kristības, Euharistijas un Iestiprināšanas sakramentiem, pirms laulībām jāsaņem Gandarīšanas (Grēksūdzes) sakraments. 

Mūsu Baznīcā

Tiem, kuri vēlas noslēgt laulību mūsu Baznīcā, jāatnāk pie draudzes prāvesta vismaz sešus mēnešus iepriekš, bet, ja nepieciešama ticības mācība, tad vēl agrāk.

Vēlāk jāiesniedz vai jāuzrāda šādi dokumenti:

1. Iesniegums par vēlēšanos salaulāties;
2. Uzrādīt līgavaiņa un līgavas pases (kopijas atstāt) un tāpat arī laulības liecinieku pases kopijas;
3. Dzimsaraktu nodaļā izdota izziņa par abiem kandidātiem, lai var laulāt baznīcā (derīga 6 mēnešus);
4. Krīstību dokuments – kopija (no draudzes baznīcas, kur ir kristīts);
5. Izziņa par saderināto sagatavošanas kursu beigšanu.