Kristības sakraments

Par sakramentiem

Sakramenti ir iedarbīgas un ārēji redzamas žēlastības zīmes, kuras Jēzus Kristus ir iedibinājis un uzticējis Baznīcai. Sakramenti nes augļus tajos cilvēkos, kuri tos saņem ar attiecīgu nostāju. Baznīca svin sakramentus kā priesteriska kopiena – kristīto un ordinēto priesterībā.

Pats Svētais Gars sagatavo sakramentiem ar Dieva Vārdu un ticību, kuru nodod Baznīcas kopiena. Kristus sakramentos Baznīca jau saņem sava mantojuma ķīlu, tā piedalās mūžīgajā dzīvē, arvien “gaidot, kad piepildīsies svētā cerība un parādīsies lielā Dieva un mūsu Pestītāja Jēzus Kristus godība!” (Salīdzināt apustuļa Pāvila vēstuli Titam 2,13 un Jāņa Atklāsmes grāmatu 22, 17)

Ir trīs pamatsakramenti, kas ievada kristīgajā dzīvē – Kristība, Iestiprināšana un Euharistija. Tie ir kā visai kristīgajai dzīvei ielikti pamati.

Kristības sakraments tiek saukts par visskaistāko un visbrīnišķīgāko svaidījuma dāvanu, ko sniedz Dieva žēlastība un Jēzus Persona. Kristība sniedz iedzimtā grēka piedošanu, pieaugušam cilvēkam arī personīgo grēku piedošanu. Ar Kristību mēs kļūstam par Kristus locekļiem, tiekam iekļauti Baznīcā un esam kļuvuši par līdzdalībniekiem tās sūtībā.

Kristības bērniem
Kristības sakraments tiek dots bērniem līdz 7.gadu vecumam.
Pēc 7 gadu vecuma bērniem ir jāgatavojas arī citu sakramentu pieņemšanai (Grēksūdzes, Euharistijas un Iestiprināšanas) un jāiet svētdienas skolā. Kristība mazam bērnam tiek dota, pamatojoties uz viņu vecāku vai aizbildņu kristību un katolisko ticību. Ja vecāki vēlas kristīt savu bērnu, vienam no vecākiem obligāti pašam ir jābūt kristītam katolim. Vecākiem, kuri vēlas kristīt savus bērnus mūsu draudzē, ir jābūt praktizējošiem katoļiem.

Pirms pieteikt bērnu Kristībai, vecākiem ir obligāti jāsazinās ar draudzes prāvestu, lai norunātu laiku individuālām pārrunām!

Ja kristāmā bērna vecāki dzīvo citas draudzes teritorijā vai citā Baznīcas administratīvajā reģionā, vai citā valstī, tad ir jābūt atļaujai no vietējās katoļu draudzes priestera!

Krustvecāki
Pēc pārrunām ar draudzes prāvestu vecāki ir aicināti izvēlēties savam bērnam krustvecākus. Aicinājums izvēlēties kristītus un praktizējošus katoļus, kas palīdzēs vajadzības gadījumā bērna vecākiem kristīgās audzināšanas darbā. Ir pieļaujams, ka krustvecāki ir citas konfesijas piederīgie, bet vēlams, lai vismaz viens tomēr būtu katolis. Vecākiem uz kristību pārrunām ieteicams iet kopā ar krustvecākiem.

Dokumentu reģistrāciju var veikt no pirmdienas līdz piektdienai draudzes kancelejas darba laikā (baltā vienstāva māja).  Līdzi jāņem bērna dzimšanas apliecība, vēlams arī vecāku pases.

Kristības bērniem mūsu baznīcā parasti notiek sestdienās plkst. 17:00 Sv. Mises laikā.

Kristības pieaugušajiem
Pieaugušajiem Kristības sakraments ļauj Baznīcā pieņemt arī citus iniciācijas sakramentus: ne tikai Kristības, bet arī – Euharistijas jeb Svētās Komūnijas sakramentu un Iestiprināšanas sakramentu, tāpēc pieaugušajiem Kristības sakraments netiek piešķirts atsevišķi, bet gan kopā ar citiem iniciācijas sakramentiem.

Lai pieaugušais labi sagatavotos šiem sakramentiem, ir vajadzīgs auglīgs sagatavošanās laiks – katehēzes. Jo labāk cilvēks sagatavosies un būs atvērts Svētajam Garam, jo lielākas žēlastības saņems Kristības un citu sakramentu laikā. Katehēzes pieaugušajiem vada draudzes priesteris un nozīmēti katehēti. Katehēžu ilgums tiek individuāli pieskaņots un ir atkarīgs gan no paša cilvēka, gan prāvesta lēmuma. Vispirms ir jāsazinās ar draudzes prāvestu.

Sīkāka informācija:
Draudzes kancelejā, tālr.:  2 707 46 76, 6 761 36 30.